શ્રી પ્રગટ પુરુષોત્તમ [સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય]

ભાદરણ - બાકરોલ સંસ્થા
ઓનલાઇન દાન

જયશ્રી પ્રગટ પુરુષોત્તમ

શ્રી પ્રગટ પુરુષોત્તમ શુદ્ધ એકાંતિક ધર્મ પ્રવર્તન, પ્રગટ ઉપાસના સંપ્રદાયમાં ઉત્તમ નિર્વિકલ્પ નિશ્વય, શુદ્ધ એકાંતિક સ્થિતિના વિચારો અંતર્ગત ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય તથા પતિવ્રતાની ભક્તિ, ધ્યાન, ધારણા અને સમાધિરૂપ સાધના(ચમત્કાર) તથા ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ નિષ્કામ, ર્નિલોભ, ર્નિસ્વાદ, ર્નિસ્નેહ, ર્નિમાન એમ પંચ વર્તમાન પાલનની આજ્ઞાને જીવંત રાખી પ્રવર્તાવતી એક માત્ર ધાર્મિક સંસ્થા.

વધુ માહિતી
પુસ્તકો અને સામગ્રી
અક્ષરાતિત શ્રિ ડાહ્યાભાઇ મહારાજનુ પાગટ્યા અન ભજન. Pdf

અક્ષરાતિત શ્રિ ડાહ્યાભાઇ મહારાજનુ પાગટ્યા અન ભજન

ડાઉનલોડ કરો
પાગટ ઊપસના પાઠદશિકા. Pdf

પાગટ ઊપસના પાઠદશિકા

ડાઉનલોડ કરો
પાગટ ભજન.pdf

પાગટ ભજન

ડાઉનલોડ કરો
પૂરષોત્તમ લિલા સાગર. Pdf

પૂરષોત્તમ લિલા સાગર

ડાઉનલોડ કરો
પૂરષોત્તમ વિજ્ઞાનઅમૃત. Pdf

પૂરષોત્તમ વિજ્ઞાનઅમૃત

ડાઉનલોડ કરો
મુક્તા’સ શિક્ષાપત્રિ, ગૂરુ જ્ઞાન ગિતા અને ભજન. Pdf

મુક્તા’સ શિક્ષાપત્રિ, ગૂરુ જ્ઞાન ગિતા અને ભજન

ડાઉનલોડ કરો
onlinedonation

સમાચાર

  • માહિતી ઉપલબ્ધ નથી

ઑડિઓ અને વિડિઓ

લાઈવ દશૅન